Küresel Isınma, doğal ve insan eylemlerinin sonucu olarak ortaya çıkan sera etkisinin dünya sıcaklığında yarattığı ortalama artış olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda “küresel ısınma”, karbondioksit, metan, su buharı ve florinlenmiş gazlar gibi, dünyada sera etkisi yaratan, güneşten gelen ısıyı dünya atmosferinde tutan ve dünyanın sıcaklığını arttıran gazların, insan eylemlerinin sonucu olarak emisyonlarının artmasıyla ortaya çıkan ısınmayı anlatmaktadır. Tüm dünyada gerçekleşen felaketler de umutsuz durumu gözler önüne serdi.

Global Conference on Global Warming 2008 (GCGW-08), küresel ısınmayla savaşacak yeni çözümler yaratabilmek için tüm disiplinleri bir araya getirmek için düzenlenmiştir. Bu konferans, küresel ısınma ve iklim değişimiyle ilgili sadece mühendislik ve fen bilimleri değil, ekoloji, eğitim, sosyal bilimler, ekonomi, işletme, politika ve bilgi teknolojileri gibi birçok disiplinin de yer aldığı çok disiplinli bir konferanstır. Enerji ve çevre politikaları, enerji kaynakları, enerji dönüştürme teknolojileri, enerji yönetimi ve koruması, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler, emisyon azaltma, karbon vergisi, sürdürülebilir gelişim, kirlilik kontrolü ve ölçümü, politika geliştirme vb çok çeşitli konular konferans için hazırlanmıştır.Konferans için 362 özet yollanmış ve sunulmak üzere 168 tanesi seçilmiştir. Bu sunumlar, 19 ana başlık altında sunulmuştur. Bunlar:

• İklim Değişikliğinin Etkileri
• Enerji ve Çevre
• İnsan Sağlığı
• Küresel Isınma Modelleri
• Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik
• Kimyasal Görüşler
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Karbon Azaltma – Küresel Isınmaya Etkileri
• Sürdürülebilir Enerji ve Çevre
• Sera Gazları ve Hava Kirliliği
• Proje Bazlı Mekanizmalar ve Kyoto Sonrası
• Küresel Isınma: Politikalar ve Aşamalar
• Hidrojen Üretimi ve Yakıt Hücreleri
• Daha İyi Bir Çevre İçin Sürdürülebilir Isı Yönetimi
• Su Kaynakları ve İşletme
• Termal Enerji Depolama
• Exerji
• Ormancılık
• Enerji Santralleri
• Enerji Koruma

Konferansın ana konuşmacıları ve konuşma konularıysa şöyleydi:
• Dr. Terry Barker (Cambridge Centre for Climate Change Mitigation research (4CMR) Department of Land Economy, University of Cambridge) –
• Global and Sectoral Mitigation Potentials to 2030 and the Carbon Price: Towards Decarbonising the Global Economy
• Prof. Dr. Gustav R. Grob (Prof. & Dean em. REDWODD International Petroleum School, President International Clean Energy Consortium ICEC) – The Global Transition to Sustainable Energy
• Prof. Dr. Haruo Imai, (Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto University) – Game Analysis of Kyoto and Post-Kyoto Schemes
• Prof. Dr. Ian S. F. Jones, (University of Sydney) – Global Warming Reduction through Ocean Carbon Storage
• Dr. David J.C. MacKay (Department of Physics, University of Cambridge) – Sustainable Energy – without the hot air
• Dr. Rajendra K. Pachauri (Director General The Energy and Resources Institute) – New knowledge on climate change: Imperatives for action
• Prof. Dr. Marc A. Rosen (Faculty of Engineering and Applied Science University of Ontario Institute of Technology) – Combating Global Warming via Non-Fossil Fuel Energy Options
• Dist. Prof. Dr. Takamitsu Sawa (School of Policy Science, Ritsumeikan University) A Low Carbon Society Scenario towards 2050 and Their Economic Consequences
• Dr. Katia Simeonova (United Nations Climate Change Secretariat) – UNFCCC Process to Combat Global Warming and the Outcomes from the Bali Conference

gcgw1.JPG

Açılışında Kadir Topbaş’ın da bulunduğu, 4 gün süren seminer ve panel dizisinin ardından, konferans düzenleme kurulu tarafından, bir basın bildirisi sunuldu.

Küresel Isınma Üzerine Küresel Konferans Sonuç Bildirisi
48 ülkeden 200’den fazla akademisyenin katıldığı Küresel Isınma üzerine Küresel Konferansı (Global Conference on Global Warming-2008) 7-10 Temmuz 2008 tarihinde toplanmıştır. Toplantımıza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Dr. Hilmi Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Baskanı Dr. Kadir Topbaş’in katılmışlardır.

Konferansımızın başarısı “Bölgesel ve Küresel çözümler için bütün disiplinleri biraraya getirmek” olmuştur.

4 gün boyunca devam eden bu küresel ısınma konferansında enerji konularından çevresel etkilere, ekolojik bozulmadan iklim degişikliğine, karbon ticaretinden sera gazi salınımları, enerji ve çevre politikalarından, atıkların yönetimine kadar 20’nin uzerinde ana konularda 177 tebliğ sunulmustur. Bunlarin 21 tanesi sadece yurtiçi katılımcılar tarafından sunulmustur.

Bu çerçevede 7-10 Temmuz tarihleri arasinda düzenlenmiş konferans aşağıdaki acil önlemler ve sonuçlar paketini ortaya çıkmıştır:

1) Türkiye’nin karbondioksit salımını yerli kaynaklara göre kişi başına 3 ton / yıl, yurt dışı kaynaklara göre bu rakam 5ton/yıldır. Dünya ortalaması ise 5 ton/yıl civarındadır. Örnek olarak gelişmiş ülkerlerede, Amerika’da kişi başına 20 ton/yıl Almanya’da 22 ton/yıl, İngiltere’de 8 ton/yıl Japonya’da 10 ton/yıl düzeyindedir. Yalnız yüksek kalkınma hızının söz konusun olduğu ülkemizde eğer şimdiden çözüm tedbirleri alınamzsa dünya ortalamasının çok üzerine çıkacağı aşikardır. Bu bakımdan acil önlem planlarının devreye alınması gerekmektedir.

2) Küresel Isınma ve iklim değişikliğinin iki boyutu vardır: Doğal çevrimler ve insanlığın neden olduğu etkiler. Bunun içinde insanların neden olduğu etkiler doğal çevrimlerin sindirebileceğinin çok üzerindedir. Bu bakımdan dünyanın bir yerinde kuraklık var iken bir yerinde seller yaşanabilmektedir. Bunları doğru olarak anlamak gerekmektedir

3) Kuresel isinma ve iklim degisikligi konularinda eğitim çok önemli bir element olarak okul öncesi eğitim kuşağından üniversiteye kadar her aşamada derslerin ve programların bir parçasi olmalıdır.

4) Yazılı ve görsel basinın üzerine düşen görevi yerine getirerek gerçek uzmanlardan doğru bilgi ve receteyi okuyucu ve izleyicilerine ulastirmalari gerekir. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.

5) Enerjiden suya, gida dan diger kaynaklara kadar her boyutta tasarruf tedbirlerinin hemen hayat gecirilmesi. Bu ayni zamanda bireysel sorumlulugun kacinilmaz bir parcasi olarak yapilmalidir.

6) Küresel Isınmanın boyutunun dinamik olması nedeni ile, bireysel sorumluluk ile toplumsal sorumlulugun ortusmesi gerekir.

7) Yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde katı atık geri dönüşüm ünitelerini geliştirmesi ve uygulamaya geçirilmesi, geri dönüşüm oranlarının hızlı bir şekilde arttırılması ve organik atıkların çöplerden ayrılması için gerekli alt yapının acilen kurulması gerekmektedir.

8) Ekolojik dengenin korunması için yeşil alanların çoğaltılması ve doğal kaynakların dengelerinin bozulmamasına büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.

9) Dünyamiz hasta durumdadir ve acil tadaviye alinmasi gerekir. Bu çerçevede gerek devlet kurumlar gerekse sivil toplum örgütleri küresel ısınma konusunda birimlerini oluşturmalı ve aktif olarak çalışmalıdır.

10) Küresel Isınma Diyetine bir an önce geçilmelidir.

11) Enerji ve çevre politikalarının geliştirilmesinde dokumuza, karakterimize ve koşullarımıza uygun tedavi şekillerinin, stratejilerin ve politikaların oluşturulmasaı gerekmektedeir. Başka toplumların reçetelerini kullanmak yanlış tedaviye neden olabilir. Her ülke yan etkilerden dolayı kendine uygun tedavi şeklini geliştirmek ve uygulamak durumundadır.

12) Bütün sektörlerde fosil kaynaklı yakıtların kullanımından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçiş yapılmalıdır. Bunun içinde kısa, orta ve uzun ölçekli yol haritalarının çıkarılması gerekmektedir.

13) Ulaşım sektöründe çoklu çözümlere gidilmelidir. Bunlar hibrid araçlardan, elektrikli araçlara hidrojenli araçlardan, biyodizelli araçlara kadar geniş bir perspektifi kapsamalıdır. Ama bunun yanında araç kullanımında bireysellikten kaçınarak toplu taşımacılığa yönelinmelidir. Ortak güzergahlarda birleşik araç kullanımına yönelinmesi gerekmektedir.

14) Küresel Isınmanın sonuçları sadece tek boyutlu değil çok boyutludur. Enerjiden çevreye, tarımdan tıbba, ekonomiden kütüre, turizmden sanata kadar her alanda önder kişilerin konuyu sahiplenerek bayraktarlık yapması gerekmektedir.

15) Enerjinin etkin ve verimli kullanımını kanunlardan ziyade gelişmiş ülkelerde ki gibi teşvik programlarıyla desteklemek gerekmektedir.

16) Karbon vergisinin bütün sektörlerde kademeli olarak uygulamaya konulması ve bu vergiden muaf olunabilmek için çevre dostu teknelojilerin uygulamay geçirilmesi gerekmektedir.

17) Sıfır karbon ekonomisine geçiş için gerekli olan ekonomik, sosyal, teknik, bilimsel kültğrel ve eğitimsel adımların atılması gerekmektedir.

18) Geçiş periyodunda fosil kaynaklarının zararlı etkiletinin azaltılması için gerekli temizleştirme çalıştırmalarını yapılması gerekmektedir.

19) Kyoto Protokolünün imzalanması bireylerin küresel ısınma ile ilgili mücadele bilincini arttıracaktır.

20) Küresel ısınma ile mücade konusunda yerel ve ulusal birimlerin entegre olup ahenk içerisinde çalışması gerekmektedir.

21) Binaların içinin veya dışının yeşil olması değil, gerçek anlamda enerji ve çevre etkileşmlerinde gerçk dost olması gerekir.

22) Gıda maddelerine vurulan besin değer tablosu gibi, enerji ve çevre ile etkileşim halinde olan bütün enerji sistemlerine, binalara, taşıtlara, tesislere, vs. enerji etkinliği ve çevre etkileşim etiketleri konulmalıdır. Bu çerçeve de gerekli küresel kalite belgeleri ve standartları oluşturularak, gerekli küresel kalite standartlarını sağlayan “Küresel Kalite Belgesi” alma zorunluluğu getirilmelidir.

23) Tıbbi bilimler içerisinde küresel ısınma ile ilgili direk veya indirek hastalıklar konusunda ana bilim dalları oluşturulmalıdır. Bunu diğer bilim dalları da takip etmelidir.

24) Bütün ürünlar, servisler ve sistemler için yaşam çevrimi analizlerinin ( life cycle assessment) yapılması ve sonuçlarının etiketlendirilmesi gerekmektedir.

25) Küresel ısınma konusunda bölgesel işbirliklerinin yapılması ve karbon ticaret zemininin hazırlanması gerekmektedir.

26) Her birey ve kuruluş karbon ayak izini hesaplamalı ve bunu azaltma yoluna gitmelidir. Eğer bir atasözünü uyarlayacak olursak: “Aslan yattığı yerden, çevreci karbon ayak izinden belli olur!”

27) Nükleer kaynaklı elektrik üretmine geçmeden önce konunun hassasiyeti itibarı ile bütün kaynakların durumunu net bir şekilde ortaya çıkarmak ve tartışmak gerekmektedir. Şu unutulmamalıdır ki bugün nükleer tesis için imza atılsa bile elektrik üretimine geçiş 15-20 senelik bir akış programı gerektirmektedir.

28) Bu konferans merkezi İstanbul’da olacak olan “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği İzleme Komitesi” kurmaya karar vermiştir.

Organizasyon Komitesi adına
Prof. Dr. İbrahim Dinçer
GCGW-2008 Konferans Başkanı

Konferansın önemli konularından bir kısmını önümüzdeki günlerde www.mimdap.org’da bulabilirsiniz.
Küresel Isınma ve Türkiye

mimdap

7 Comments

  1. küresel ısınmaya karşı tüm dünyada duyarlı bir sesin oluşması lazım. bu ancak böyle aşılabilir.

  2. güzeldi ben aslında ödev gereği araştırdım ama çok işime yaradı.emeginize saglık.

  3. bu konuda mimarlık çevrelerinin harekete geçmesi gerekir. yapı yapmak ve yapılı çevreyi şekillendirmek büyük ölçüde onların sorumluluğunda. mimaride düşük karbon (sıfır mesela) fikrine dönülmesi ve bunun sonucundaülke çapında ciddi önlemlerden bahsedilmesi mümkündür.
    saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir