TMMOB İZMİR İL KOORD. KURULU KADIN ÜYELERİ / Radikal2
Ülkemizde kadın sorunlarının çözümünde, kadını eşit ve özgür birey konumuna getirecek yasal dönüşümlerin ve uygulamaların bir an önce toplum sathında başlatılacak bir çalışmayla ele alınmasını acilen talep ediyoruz.

Ayrıca biliyoruz ki “ülkemizde çağdaş, eşitlikçi, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallarıyla etkin, işler ve işlevsel kılınmadığı sürece kadınlar özgürlük, eşitlik ve insan hakları mücadelesinde bir adım ileri gidemeyecektir”. O yüzden aşağıdaki taleplerimiz acil ve vazgeçilmezdir.

* Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, 12 Eylül Anayasası’nın parça başı ve siyasi amaçlı olarak değil, tüm yurttaşların katılımıyla çağdaş, eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir Türkiye yaratma hedefinde topyekûn değiştirilmesini,

* Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıfsal, mezhepsel vb. her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, devletin yasalarla ve uygulamalarla kadın haklarını ve bütün özgürlükleri güvence altına aldığı bir Türkiye yaratılmasını,

* Siyasi Partiler Yasası’nın siyasi yaşama kadın katılımını artıracak yönde değiştirilerek, adaylıklarda en az yüzde 30 oranında kadın kotası uygulamasının yaşama geçirilmesini,

* Ülkemizde güçler ayrılığı ilkesinin yaşama geçirilerek yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanmasını,

* Üniversitelerin özerk ve demokratik olmasını, YÖK’ün kaldırılmasını,

* Kreş ve anaokulu dahil eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız olmasını, zorunlu eğitimin 11 yıla çıkarılmasını, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, eğitimin bilimsel olmasını, dogmalara yer verilmemesini, imam hatiplerin yalnızca imam ihtiyacına cevap verecek sayıya indirilerek kız öğrenci kaydı yapılmamasını, imam hatip mezunlarının yükseköğrenimle ilişkilerinin tamamen kesilerek eğitimde birliğin yeniden sağlanmasını,

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılarak bütçesinin eğitime ve sağlığa tahsis edilmesini, devletin ve siyasi iktidarın tüm inanç ve dinlere eşit mesafede durmasının kesinlikle sağlanmasını,

* Kız çocuklarının temel eğitimlerinin ailelerin keyfine bırakılmaksızın, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde devlet politikaları oluşturulmasını,

* Kadına şiddet suçlarının ve “nefret” suçlarının en ağır cezalara çarptırılarak caydırıcılıklarının sağlanmasını; töre, namus, genel ahlak vb gerekçelerin hiçbir şekilde hafifletici neden sayılmamasını; kadının töre, ahlak ve din gerekçeli cinsiyetçi baskı ve ayrımcılıktan kurtarılmasını,

* Kadınlarımızı iki kez ezen işsizlik ve yoksulluğun önüne geçilmesini,

* Doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunarak kamu yararını esas alan ulusal planlamalarla değerlendirilmesini; talan ve yağma noktasına ulaşan özelleştirmelere son verilmesini,

* Bugünümüzü karartarak geleceğimizi güvenliksizleştiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın acilen geri çekilerek; yerine çağdaş sosyal hukuk devleti ve insanı esas alan bir tasarının hızla hazırlanmasını, kadın istihdam politikalarının geliştirilerek annelikle iş yaşamını birlikte sürdürebilecekleri yasal düzenlemelerin yapılmasını,

* Ülkemize zarar verecek, halkımızı yapay tartışmalarla bölecek, özgürlük ve demokrasi kavramlarını “türban ve başörtüsüne” indirgeyen ufuksuz siyaset anlayışının bu siyaseti sürdüren tüm taraflarca bir an önce terk edilmesini,

* Halkımızı din ve milliyetçilik çizgilerinde bölmeye yönelik her türlü politikaya son verilmesini, toplumsal zeminde demokrasi ve barış kültürünü güçlendirecek politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesini, Kürt sorununun barışçı yollarla çözümü için adım atılmasını acil olarak talep ediyoruz.

Çağrımız köyde ve kentte yaşayan tüm kadınlaradır.

Haklarımızın bilincinde olalım, haklarımıza sahip çıkalım. Yaşamın her alanında kadın politikasını geliştirmek için mücadele edelim. Kadının insan haklarına giden yolu “özgürlükçü, eşitlikçi, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin” tüm kurum ve kurallarıyla işler ve işlevsel kılınması ve bağımsız Türkiye mücadelesiyle açalım.

One Comment

  1. mimar mühendis ve plancılar arasında kadın sorunu en az yaşanan kesim olmakla beraber yine de göz ardı edilemez.

    fakat birçok alanda bence yarıdan daha fazla kadın çalıştığını söyleyebilirim. sorunlardan biri de daha nitelikli pozisyonlarda kadınların olması sanırım. bu açıdan mimar mühendis kesimi arayı kapatacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir