Dünya nüfusundaki artışın ortaya çıkardığı yerleşme ve barınma sorunları, tarihi boyunca mimarlığın çözüm üretmesi beklenen en temel konularından olmuştur. Nüfus artışı ve yaşam alanlarında görülen diğer olumsuzluklar, insanların bir yerden diğerine göç etmesi ile sonuçlanmış ve mimarlık eylemi de bu olgunun getirdiği olumsuzluklardan payına düşeni almıştır.

 

 

 

 
Günümüz dünyası giderek gelişen teknoloji, üretimde insan gücüne olan ihtiyacın azalması, tarım, sanayi ve ekonomide yaşanan krizler, savaşlar, açlık, terör, işsizlik gibi temelde hayatta kalmaktan, daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaya kadar çeşitlenebilen ölçeklerdeki sorunlar nedeniyle, insanların sürekli yer değiştirdiği bir dünyaya dönüşmektedir. Nüfusun çeşitli nedenlere ve hızlandırıcılara bağlı olarak farklı hedeflerle yer değiştirmesi, özellikle son onlu yıllarda hız kazanmaktadır. Yaşanan bu hareketlilikle, insanların kendi yaşam alanlarını bırakarak ikinci vatan olarak kabul edilen yerlere gitme zorunlulukları çözüm bekleyen yeni problem alanlarını, hem terkedilen hem de varılan yerler açısından iki yönlü olarak ortaya çıkarmaktadır.

 

 
Bütünleşme, uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kültürel, ekonomik problemlerin çözümleri, küreselleşen dünyada bugüne değin karşılaşılandan farklı araştırma ve tasarım alanlarını gündeme getirmekte; tüm çözümler, mimari ölçekte yansımasını bulmaktadır. Böylece “Yer Değiştiren Mimarlık”, görülebilen/görülemeyen tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, mekanların varoluş biçimlerine, varoluşlarına ve var olma savaşlarına etkin bir zemin hazırlamaktadır. Orijinden, yeni yerlere “Yer Değiştiren Mimarlık”, insan, değer, kültür, hareket, göç, geçişlilik olgularına farklı bakış açıları ve farklı çözüm arayışlarıyla aktüel bir araştırma ve uygulama alanı oluşturmaktadır.

 

 
Bu bağlamda LivenARCH-VI Kongresi, “Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık getirmeyi hedeflemekte; mimari ve interdisipliner ölçekte, aşağıda yer alan başlıklar kapsamındaki tartışmalara çağrı yapmaktadır.

 

 

 

 

 
Kongre Alt Temaları:

 
• BELLEK
• AİDİYET
• DÖNÜŞÜM
• HAREKETLİLİK
• YERSİZLİK
• BAĞLAMDIŞILIK
• YIKMA
• SIRADANLIK
• OLANAKLILIK

 
LivenARCH-VI 2019: ÖNEMLİ TARİHLER

 

 

22 Şubat 2019 Özet Teslimi
05 Nisan 2019 Özet Kabul Bildirimi
12 Temmuz 2019 Tam Metin Teslimi

25-28 Eylül 2019 LivenARCH Kongresi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir