Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre” başlığı ile düzenlenen öğrenci yarışması yarının aktörlerini iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekânsal ve/veya kentsel mimari çözümler üretmeye davet ediyor. Projelerin teslimi için son tarih 22 Nisan 2022 saat 17:30.

 

 

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

 

 

 

Değişim, gezegenimizin var olmasıyla birlikte başlayan ve sürekliliği olan bir süreçtir. Ancak insanın yeryüzündeki varlığı ve ilk dönemlerinden itibaren artan ve çeşitlenen müdahaleleriyle birlikte bu değişim her geçen gün yeryüzündeki yaşamı daha çok etkilemeye başlamıştır. 18.yy’da İngiltere’de başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi ile birlikte insanoğlunun müdahaleleri farklı boyutlara ulaşmıştır. Bu tarihe kadar denge içerisinde olan yeryüzünün karbon döngüsü fosil yakıt kullanımlarıyla bozulmuş, sanayileşme etkisi altında kente göç hızlanmış, kentleşme ve makineleşme beraberinde çevre kirliliği, ulaşım problemleri, enerji açlığı gibi sorunları getirmiş ve böylece değişim bir krize dönüşmeye başlamıştır. Bu krizin getirdiği çok yönlü zorluklara tek bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle hem kişisel hem toplumsal hem de mesleki olarak herkes yaşadığı gezegen üzerindeki iklim değişimi baskısını azaltmak için bilgi birikimini, becerilerini, zamanını ortaya koymak zorundadır. Çünkü iklim değişiminin tek sorumlusu vardır: İnsan

 

 

 

Kentsel yapılı çevre, yıllık küresel sera gazı emisyonlarının % 75’inden sorumlu iken binalar bunun tek başına % 39’unu oluşturmaktadır. Küresel enerjinin %36’sının binalara ayrıldığı ve küresel emisyonların % 8’inin yalnızca çimentodan kaynaklandığı düşünüldüğünde mimarlık mesleğinin çağımızın en büyük kriziyle mücadele etmede önemli rolü olduğu düşünülmektedir.1

 

 

 

Bu düşüncelerle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre” başlığı ile başlattığı çalışmalar kapsamında geleceğin yapılı çevrelerini tasarlayacak yarının aktörlerini iklim krizi, sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle birlikte çalışarak mekânsal ve/veya kentsel mimari çözümler üretmeye davet etmektedir.

 

 

 

YARIŞMANIN KONUSU

 

 

 

Yarışmanın konusu, giderek etkisi daha fazla hissedilen iklim değişikliğinin yarattığı çevresel sorunlara karşı, mimarlık disiplininin çözümün parçası olabilme potansiyelini ortaya koyacak öneriler geliştirmektir. Öneri tasarımlar, iklim değişikliğini tetikleyen yapısal çevre özelliklerini dönüştürmeye yönelik olabileceği gibi bu sorunun yarattığı sonuçları gidermeye yönelik de olabilir.

 

 

 

Bir başka ifade ile, bundan böyle insan eli ile yapılacak çevrelerin iklim değişikliği açısından olumsuz bir etken olmaktan çıkmasını hedefleyen yaklaşımlar bir ekseni oluştururken, diğer yandan sorunun yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik olarak mevcut yapı ve çevreleri değiştirmeyi, dönüştürmeyi hedefleyen yaklaşımlar bir başka eksen oluşturabilir.

 

 

 

Yarışmacılardan beklenen, yukarıda ana hatları ile belirtilen amaçlar doğrultusunda bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Amaç, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda mimari tasarım alanının üretebileceği çözümlerin tartışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mimari tasarım disiplininin düşünce ve ifade araçlarını kullanarak, önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya konması istenmektedir.

 

 

 

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
Yarışma (Raportörlük) iletişim bilgileri: [email protected]

 

 

 

YARIŞMANIN TÜRÜ

 

 

 

Bu yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle, “serbest, ulusal ve tek aşamalı” olarak düzenlenen bir “öğrenci mimari proje yarışması”dır.

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

 

 

 • Bu yarışma, Türkiye Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans
  öğrencilerine açıktır.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak veya ekip halinde katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin her biri lisans öğrenimini sürdürdüğünü belgelemelidir.
 • Yarışmaya mimarlık dışı disiplinlerden de lisans öğrencilerinin katılımı halinde, ekip başının
  mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Yarışmaya, asli ve danışman jüri üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri ve yarışmanın hazırlığı
  dahil herhangi bir aşamasında görev almış olanların birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışma web sitesi üzerinden kayıt yaptırmış olmaları
  gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ*

 

 

 

Danışman Üyeler:

 

 

 

 • Akın AKINCI, İnş. Müh. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ercan EVREN, Mimar, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Kurucu ve Şeref Üyesi
 • Zeynep ESENGİL CEYLAN, Mimar, Dr. Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık
  Fakültesi, Öğr. Üyesi,
 • Ebru MANAVOĞLU, Şehir Plancısı, Dr., Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Temsilcisi
 • Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Mimar, Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Hakime YILMAZ, Mimar, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Temsilcisi

 

 

Asli Üyeler:

 

 

 

 • Deniz ASLAN, Mimar, Doç, Dr., DS Mimarlık
 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar, YALIN Mimarlık
 • Ayşen CİRAVOĞLU, Mimar, Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğr.Üyesi
 • Sedef DOĞANER, Mimar, Prof. Dr. Wentworth Institute of Technology, School of Architecture
  and Desing
 • Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi
 • Birge Yıldırım OKTA, Mimar, Doç.Dr. Kadir Has Üniversitesi Öğr. Üyesi, OKTAA Mimarlık
 • Ahmet Mucip ÜRGER, Mimar, ÖZER-ÜRGER Mimarlık

 

 

Yedek Üyeler:

 

 

 

 • Sezen Başak ÖZÜNUR ŞAHİN, Mimar, Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Setenay UÇAR, Mimar, Antalya Bilim Üniversitesi, İnş. Tek. MYO, Öğr. Gör.

 

 

Raportörler:

 

 

 

 • Şerife İNCEDEMİR, Mimar, Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Deniz İSTANBULLU, İdari Genel Sekreter, ANSİAD
 • Yaren ŞEKERCİ, Mimar, Araş. Gör. Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

 

 

*İsimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

 

 • Yarışmanın ilanı : 25 Ocak 2022
 • Soru sorma ve cevapların ilanı : 10 Şubat 2022 – 17 Şubat 2022
 • Projelerin son teslim tarihi : 22 Nisan 2022 saat 17:30
 • Projelerin jüri değerlendirmesi : 25 – 30 Nisan 2022
 • Sonuçların İlanı-Kolokyum-Sergi : Sonuçlar 02 Mayıs 2022 günü ilan edilecek, aynı hafta içinde ödül alan ve sergilenmeye değer görülen projeler Antalya’da sergilenmeye başlanacak, aynı zamanda kolokyum dijital ortamda yapılacaktır.

 

 

Ödül alan projeler 22-24 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak EkoBAU Fuar ve Mimarlık Platformunda sergilenecektir. Kolokyum ve İstanbul sergi zamanı ayrıca duyurulacaktır.

 

 

 

SORU VE CEVAPLAR

 

 

 

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar
[email protected] adresine e-posta ile iletebilirler.

 

 

 

ÖDÜLLER

 

 

 

Yarışmada 3 eşdeğer ödül ve 5 eşdeğer mansiyon derecesi için toplam 85.000 TL ödeme
yapılacaktır.

 

 

 

 • Eşdeğer ödüller : 3*15.000.-TL
 • Eşdeğer mansiyonlar : 5* 8.000.-TL

 

 

Ödül ve mansiyonlar dışında sayısı jüri tarafından belirlenecek sayıda proje sergilenmek üzere seçilecektir. Sergilenmek üzere seçilen projelerin poster çıktıları yarışma organizasyonu tarafından hazırlanacaktır.

 

 

 

Ödül ve mansiyon kazananların ödemeleri yarışma sonuçlarının ilanı ve kolokyum sonrası yarışmacının ileteceği banka hesabına net olarak yapılacaktır.

 

 

 

Yarışmaya katılan tüm projeler ANSİAD’a ait olacaktır. Dilediği ortamda, dilediği kadar sergileme, yayın ve tanıtım hakkına sahip olacaktır.

 

 

 

SERGİ VE KOLOKYUM

 

 

 

Yarışmaya katılan tüm projeler www.ansiad.org.tr sitesinde kolokyum öncesi sergilenmeye başlayacaktır. Kolokyum dijital ortamda ödüllerin ilan edildiği hafta içinde yapılacaktır. Kolokyum gün ve saati ayrıca tüm yarışmacılara, seçici kurul üyelerine ve Ansiad yöneticilerine bildirilecek ayrıca www.ansiad.org.tr adresinde duyurulacaktır.

 

 

 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile sergilenmek üzere seçilen projeler 04 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Antalya’da yeri daha sonra bildirilecek mekanda sergilenecektir.

 

 

 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile sergilemek üzere seçilen projeler ayrıca 22-24 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da yapılacak EkoBAU 2022 Fuar ve Mimarlık Platformu’nda sergilenecektir.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir