İzmir-Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni Planı Hakkında
Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

Odamızın İzmir-Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın iptali talebiyle açtığı davada Danıştay 6. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Açılan davada, planın nokta ölçeğinde olmasının planlamanın amacı ve ilkeleriyle çeliştiği, Port Alaçatı girişimine yönelik özel ve ayrıcalıklı bir imar planı niteliği taşıdığı, 1. ve 2. derece doğal sit alanlarını, ormanları, kıyıları, tarımsal niteliği olan alanları yapılaşmaya açtığı, kaynakların koruma-kullanma dengesini gözeten bir yönü bulunmadığı, bölgede yeraltı ve yerüstü su potansiyeli yetersiz olduğu halde planlamada bu durumun gözönünde tutulmadığı, teknik altyapıya ilişkin belirsizlikler taşıdığı, planın bir açıklama raporunun olmadığı, bölgede mülk edinen girişimcilerin rant beklentisini karşılamaya yönelik yapıldığı hususları açıklanarak planın iptali gerektiği belirtilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi’nce dava dilekçesinde ileri sürülen iptal gerekçeleri haklı bulunmuş ve telafisi güç zararlar doğuracağı açık olan plan hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararda, Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nın, planlama açısından belirsizlikler içermesi, koruma ve kullanma dengesini sağlamaması, yapılaşması mümkün olmayan alanları yapılaşmaya açması, hukuki dayanaktan yoksun şekilde büyük alanların tek yatırımcıya tahsisine olanak sağlaması, yetersiz ve ayrıntılı olamayan mekânsal çalışmalara dayalı olarak hazırlanması karşısında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık taşımadığı açıklanmıştır.

Kararda, dava konusu planın dayanağını oluşturan Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Danıştay 6. Dairesi’nin daha önce verdiği kararla yürütmesi durdurulmuş olduğundan dava konusu planın hukuki dayanağının kalmadığı da ayrıca belirtilmektedir.

Kaynak: Mimarlar Odası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir