Başbakan Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi başta olmak üzere öncelikli bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme projelerinin hızlandırılması için bir genelge yayımladı.

Başbakan Erdoğan’ın, Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri’ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Genelgede, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme sürecini hızlandırarak, bölgeler arasındaki göreceli gelişmişlik farkını azaltmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak üzere söz konusu projelerin tamamlanmasının, Hükümetimin temel hedef ve önceliklerinden biri olduğu vurgulandı.

Söz konusu projelerin, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, kırsal ve kentsel alt yapı, eğitim ve sağlık gibi sektörler kapsamında planlanmış proje, faaliyet ve çalışmalardan oluştuğu belirtildi.

GAP 5 yılda tamamlanacak
Hükümetin, GAP’ın 5 yıllık süre içinde büyük ölçüde tamamlanarak, planlanan yatırımlarının bir an önce hizmete sunulması amacıyla GAP Eylem Planı’nı hazırladığı hatırlatıldı. Eylem Planının hazırlanması sürecinde bölgede incelemeler, kamu kuruluşları, yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapıldığı, GAP Bölgesi ve illerinde gündeme getirilen talep ve öneriler dikkate alınarak yapılan tespitlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla değerlendirildiği anlatıldı.

DAP, Konya Ovası Projesi ve diğer projelerle ilgili olarak ise daha önce hazırlanmış Bölgesel Kalkınma Planları ve 2008 Yılı Yatırım Programı esas alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hızlandırılması gereken projelerin belirlendiği kaydedildi.

Yapılması gerekenler
Başta GAP, DAP ve Konya Ovası Projeleri olmak üzere önümüzdeki dönemde öncelikli projelerin hayata geçirilmesinin önem arz ettiği vurgulanarak, uygulamanın etkinliğinin sağlanması ve hedefe ulaşma açısından uyulması gereken esas ve usuller sıralandı.

Buna göre projelerin uygulanmasında ilgili tüm taraflar arasında etkin bir eşgüdüm sağlanacak ve başta valiler olmak üzere, yerel yöneticiler çalışmaları hızlandırmaya yönelik gerekli önlemleri zamanında alacaklar.

GAP Eylem Planında sorumlu kuruluş olarak belirtilen kurumlar bütçelerini ve yıllık iş programlarını hazırlarken Eylem Planındaki işlere özel önem vererek önceliklendirecekler.

Eylem planında uygulama ve kaynak temini sorumluluğu olan bütün kuruluşlar, yürüttükleri rutin hizmetlerinden ve yatırımlardan herhangi bir eksiltmeye gitmeksizin Eylem Planında öngörülen işler için ilave imkan ve kaynak ayıracaklar. Uygulamanın zamanında ve etkin yürütülmesi için bütün kuruluşların bölgedeki insan kaynakları ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

GAP kapsamında planlanan sulama yatırımları içinde başta ihalesi yapılmış ana kanallar olmak üzere, yollar, diğer ulaştırma alt yapıları, sanayi alanları, eğitim kuruluşları ve kentsel alt yapı gibi bölge ekonomisine kısa sürede en fazla katkısı beklenen projeler hızla tamamlanacak. Ana kanalların gerçekleştirilmesine paralel olarak planlanan şebeke inşaatlarının kamu-özel işbirliği modelleri kapsamında değerlendirilmesi ve öncelikle özel sektör eliyle yaptırılması esas olacak. Bu kapsamda, proje finansmanının kolaylaştırılması için çiftçi katılımının da sağlandığı uygun bir model oluşturulacak.

Planlanan projelerin gerçekleştirilmesinde, kalan işlerin yeniden tasarımı ve ihalesi dahil olmak üzere azami oranda maliyet tasarrufu sağlayacak her türlü önlem alınarak projelerin finansman gereksinimi azaltılacak ve projelerin bitiş süresi öne çekilecek.

Yeterli kamulaştırma ödeneği öncelikle ve zamanında tahsis edilecek, ihtiyaç duyulan toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin sulama projeleriyle paralel götürülmesi sağlanacak.

Belirlenen öncelikli projelere, yeni yasal düzenlemelerle sağlanan ek olanaklarla genel yatırım düzeyi de korunarak, yılı bütçe hazırlıklarında yeterli ödenek tahsis edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde yedek ödenek tertiplerinden ilave kaynak tahsisi kolaylaştırılacak.

Ayrılan yıllık ödenekler bölgelerin çalışma koşulları dikkate alınarak öncelikle serbest bırakılacak. Projelerin ihtiyacı olabilecek kredi başvuruları zaman yitirilmeden sonuçlandırılacak.

GAP kapsamında gerçekleştirilecek projeler için ihtiyaç duyulan her türlü proje ve mühendislik çalışmaları ilgili kuruluşlar tarafından iş programlarını aksatmayacak biçimde yürütülecek.

Kaynak: Sabah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir