Danıştay 6. Daire, mahkemenin iptal kararına rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından rötuşlanarak yeni bir proje gibi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan Gerze – Yakakent Sahil yolu dolgu imar planının, bilirkişi raporu beklenmeden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 6. Daire Başkanlığı, mahkemenin iptal kararına rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından rötuşlanarak yeni bir proje gibi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan Gerze – Yakakent Sahil yolu dolgu imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay Tetkik hâkimi Necdet Bayram’ın, “Taşınmazın yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmenin durdurulması” yönündeki önerisine rağmen 6. Daire, keşif ve bilirkişi raporu beklenmeden yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı.

Daha önce açılan Karadeniz Sahil Yolu davalarında, bilirkişi raporunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ancak karar çıktığında da yolun yarısından fazlası tamamlanmış olduğundan geri dönülmesi neredeyse imkânsız hale gelmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu Güzelçay – Sinop 1. Kısım Projesi’ni 1998’da imar planı hazırlanmadan ihale etti ve dolgu imar planı olmadan yaklaşık 10 kilometresini tamamladı. Plansız ve imarsız bir şekilde deniz dolgusuyla yapılan yola itiraz eden çevreciler, Samsun İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme geçen yıl, “Deniz geçkisinin, kara geçkisine oranla iki kat daha pahalı olduğu ve bu yönüyle kamuya mali külfet getireceği” gerekçesiyle projeyi iptal etti.

Mahkeme kararında ayrıca, “Dolgu planları onaylanmadan projeye başlandığı, bu yönüyle devlet yollarının projelendirme ve yapım sürecinde uyulması zorunlu temel kriterlere uyulmadığı, davaya konu 28 kilometrelik kısmın kara yönünde projelendirme olanağı olduğu halde bu hususun değerlendirilmediği, projenin kıyı ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlanmadığının anlaşıldığı ve dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına” dikkat çekti.

Belediye yok sayıldı

Karayolları, mahkeme kararının ardından hazırladığı projede, daha önce belediyelerin olumsuz görüş bildirmeleri nedeniyle bu kez belediye sınırlarına kadar olan kısmın imar planını hazırladı. Üstelik, iki ayrı noktada çok küçük bir değişiklik yaparak yeni bir planmış gibi yine deniz dolgusuyla geçen Karadeniz Sahil Yolu Yakakent – Gerze geçkisi projesini, belediye yerine Bayındırlık İl Müdürlüğü’ne göndererek bakanlığa sundu.

Bakanlık, Şubat 2008’de, projenin Gerze Belediye sınırları dışında kalan 13 kilometrelik kısmına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama Dolgu Alanı İmar Planı’nı onayladı.

Çevrecilerin avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu da bakanlığın bu planına Danıştay’a başvurarak itiraz etti. Yolu yapan müteahhit firma Cengiz İnşaat ise imar planı henüz askıdayken, Çayönü mevkiinde deniz dolgusu yapmaya başladı. Oysa yasaya göre, askıya yapılan itirazlar sonuçlandırılmadan inşaata başlanamıyor.

Danıştay 6. Daire, 20 Ekim 2008’de çevrecilerin başvurusu üzerine “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Kararda, “Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre taşınmazın yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporunu aldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına ilişkin işlemin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi.

8 bin YTL lazım

Danıştay, dolgu imar planının iptali için de bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Bu arada bilirkişi masrafları için çevrecilerin mahkemeye 8 bin YTL yatırması gerekiyor. Ancak çevreciler şimdilik 2 bin YTL toplayabildi.

Kaynak: Milliyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir