VII. Kent Araştırmaları Kongresi |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
VII. Kent Araştırmaları Kongresi
Share 5 Mayıs 2022

“Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri” başlığı altında düzenlenen “VII. Kent Araştırmaları Kongresi” 16 – 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek.

 

 

 

Etkinlik Metni

 

 

Son on beş yılda, küresel ölçekte yaşanan bir dizi olay konut alanında varlığını koruyan paradigmaların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Konutu ekonomik bir meta- yatırım ve servet aracı- olarak gören yaklaşım, konut sektöründe finans piyasalarının artan hâkimiyeti ile konutun finansallaşması sonucunu doğurmuş ancak yaşanan ekonomik krizler, özellikle de 2008 Küresel Mali Krizi, bu yaklaşımın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriz sonrası dönemde dünyanın pek çok ülkesinde derinleşen konut sorunu ‘konuta ekonomik erişebilirlik krizi’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Bu kriz karşısında, konutun daha ziyade sosyal bir mal olduğunu vurgulayan, konutu bir insan hakkı olarak gören yaklaşım güncel tartışmalarda ağırlığını yeniden hissettirmeye başlamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları ile birlikte tüm hayatın yaşanan konutun sınırları içine sığması gerekliliği, konutun en temel işlevi olan barınma işlevini ve bu işlevin yeterli ve karşılanabilir olmasını savunan yaklaşımı tekrar gündeme getirmiştir. Her paradigma kendine özgü, birbiriyle ilişkili birtakım kavramları, konuları ve ilkeleri öne çıkararak konut politikalarını ve karar verme süreçlerini değiştirir. Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde politik tartışmalarda ve uluslararası strateji belgelerinde temel vurgunun ‘herkesin yeterli ve karşılanabilir konuta erişimi ve sürdürülebilir konut çevrelerinin sağlanması’ üzerinde olduğu görülmektedir.

 

 

 

Konutu dünyanın her yerindeki insanlar için yaşamın merkezi haline getiren küresel salgın koşulları nedeniyle konut piyasalarında yeni birtakım eğilimler ile sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Temel eğilimler, merkezi ve görece daha yoğun alanlardan konut ve insan yoğunluğunun daha az olduğu çepere doğru hareketlilik, çok katlı apartman yapıları yerine müstakil konutlara artan talep, yazlık-mevsimlik olarak kullanılan ikinci konutların ana konut olarak kullanılmaya başlanması, mevcut konutun sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla konut içi yatırımların artması şeklinde sıralanabilir. Bu eğilimlerin yanı sıra, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle artan konut harcamaları, işsizlik ve gelir kaybının yol açtığı kira ve konut harcamalarının ödenmesindeki problemler, konut üretimindeki yavaşlama ile konut seçeneklerinin daralması sonucunda artan konut ve kira değerleri ise temel sorun alanlarından öne çıkanlar olmuştur. Tüm bunların sonucunda bir yanda gelir kaybı yaşarken konut harcamaları artan hanehalkları ile diğer yanda daha iyi ekonomik koşulları sayesinde az yoğun, daha çok yeşil ve açık alana sahip ve daha güvenli konut çevrelerine erişme imkânı bulan hanehalkları arasındaki sosyal ve mekânsal uçurumun da açıldığı gözlenmektedir. Konut yakın çevresinde, sağlıklı bir yaşam için herkesin erişebileceği açık ve yeşil alanlar ile kamusal mekânlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Buradan hareketle 7. Kent Araştırmaları Kongresi “Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de konut bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır:

 

 

Kongre Temaları

 

 

Herkes için Konut

 

 

Konut hakkı
Karşılanabilir konut
Konut standartları
Mülk konut ve kiralık konut sektöründeki eğilimler

 

 

Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Konut

 

 

Sürdürülebilir konut ve konut çevresi
Sürdürülebilir renovasyon
Enerji etkin tasarım
Enerji yoksulluğu
Kentsel alanlarda su tüketimi
Konut çevreleri ve yeşil altyapı

 

 

Konut ve Konut Çevrelerinde Yaşam Kalitesi

 

 

Konut ve çevre koşulları
Konut ve çevre memnuniyeti

 

 

Konut Üretimi

 

 

Konut ihtiyacı ve talebi
Mülkiyet yapısındaki değişimler
Konut sunumu ve aktörler
Yeni konut üretimi
Mevcut konuta yeniden yatırım
Arsa ve altyapı sunumu

 

 

Konut ve Ekonomi

 

 

Konut piyasaları ve ekonomi ilişkisi
Konutun finansallaşması
Konut finansman mekanizmaları

 

 

Konut Politikaları

 

 

Konut alanlarında kentsel dönüşüm
Sosyal konut politikaları
Öncelikli ve dezavantajlı gruplar için konut politikaları
Göçmenler ve sığınmacılar için konut politikaları
Konut ve yasal çerçeve

 

 

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı

 

Yer seçimi
Konut tasarım ilkeleri
Kompakt/derişik kentler
Kentsel saçaklanma
İkinci konutlar
Ulaşım odaklı gelişme
Konut ve açık-yeşil alan ilişkisi

 

 

 

Konut, Güvenlik ve Sağlık

 

 

Kentsel suç
Hava kalitesi, hava kirliliği
Konut kullanım güvenliği
Sağlıklı konut çevreleri ve konut

 

 

Kentsel Riskler ve Afetler

 

 

Konut alanlarında afet riskleri ve yönetimi
Konut alanlarında deprem risk analizi ve CBS
Konut alanlarında deprem risk yönetimi
Konut yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi

 

 

Yeni Normalde Konut Çevreleri ve Konut

 

 

Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut kullanımında değişimler
Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut tasarımı
Küresel salgın sonrasında artan eşitsizlikler
Konutta çok işlevlilik
Konutta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim
Yeni göçebe kültürü ve mobil evler

 

 

Kent, Mahalle ve Konut

 

 

Mahalle kavramındaki değişimler
Kapalı siteler
Müşterekler
Mahallede kamusal ve ortak alanlar
Sosyal ve mekânsal ayrışma

 

 

Mimarlık Mirası Konutlar ve Konut Alanları

 

 

Tarihi konut çevrelerinde güncel koruma yaklaşımları
Tarihi kırsal ve kentsel konut çevrelerinde ve konutlarda yaşam
Geleneksel konutlarda iç mekan konfor koşulları
Geleneksel konutlarda yapı performansı ve enerji verimliliği
Tarihi konut alanlarında afet dirençliliği ve risk yönetimi
Tarihi konut alanlarında kentsel dönüşüm uygulamaları

 

 

Kültürel miras olarak tarihi, geleneksel ve modern dönem konut ve konut çevreleri

 

 

Yasal ve yönetsel çerçeve
Koruma politikaları ve ekonomisi
Mimarî, mekansal ve yapısal özellikleri
Koruma, sağlıklaştırma ve yeniden kullanım
Dönüşüm ve yenileme
Kullanıcı-konut ilişkisi, kullanıcı beklentileri ve memnuniyeti
Değişen ve gelişen standartlar, güvenlik, sağlık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik
Enerji performansı ve verimliliği
İklim değişiminin etkileri ve uyum
Afet dirençliliği ve risk yönetimi

 

 

Kullanıcı Odaklı Konut ve Çevre Tasarımı

 

 

Kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik
Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı odaklı tasarım
Konut ve çevrelerinde kullanıcı memnuniyeti
Konut, konut çevreleri ve çocuklar
Konut, konut çevreleri ve yaşlılar
Konut, konut çevreleri ve kadınlar
Konut, konut çevreleri ve dezavantajlı gruplar

 

 

Konut, Konut Çevresi ve İleri Teknoloji

 

 

Akıllı kentler
Akıllı konutlar
Konut çevrelerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
Sürdürülebilir yapı teknolojileri ve malzemeleri
Konut yapıları performansı ve ileri teknoloji

 

 

Konut konusunda uluslararası camiadan Prof. Dr. Stavros Stavrides, Dr. David Madden, Prof. Dr. Ali Madanipour, Doç. Dr. Manuel Aalbers gibi önemli isimlerin yanı sıra Türkiye’den de çok saygın düşünce adamı ve akademisyenler kongreye konuşmacı olarak katılıyor. Kongre, şehircilik alanında duayen isimlerden Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yanı sıra Mimar Nevzat Sayın, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Şerife Geniş, Doç. Dr. Olgu Çalışkan, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Doç. Dr. Hakan Gürsu, Prof. Dr. Nil Uzun, Prof. Dr. Cana Bilsel, Prof. Dr. Serap Kayasü, Prof. Dr. Gülay Hasdoğan gibi çok önemli isimlere ev sahipliği yapacak.

 

 

 

 

 

 


Yorum yazmak için


Editör:Lizzie Crook Yüksek mahkeme, lüks Neo Bankside dairelerinin sakinlerinin, Tate Modern’in Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan uzantısı nedeniyle “hayvanat bahçesinde sergileniyormuş” gibi yaşadıklarına karar verdi.

Copyright © 2023 All Rights Reserved | Mimdap.org