MERKEZ EFENDİ BELEDİYESİ MESERRET SOKAK ULUSAL FİKİR PROJE YARIŞMASI İLAN EDİLDİ |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
MERKEZ EFENDİ BELEDİYESİ MESERRET SOKAK ULUSAL FİKİR PROJE YARIŞMASI İLAN EDİLDİ
Share 30 Nisan 2020

Yarışmanın Konusu

Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir.

 

 

 

 

Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

 

 

Yarışmanın Amacı

 

 

“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak görülmemesini önermektedir.

 

 

Yarışmanın Türü ve Şekli

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

 

 

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

 

 

Yarışma mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonellerine ve ilgili bölümlerin lisans öğrencilerine açıktır.

 

 

 

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

 

 

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 

 

Profesyonel kategorisi için:

 

 

 • 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

 

 

Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

 

 

Öğrenci kategorisi için:

 

 

 • T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.

 

 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.

 

 

Yarışma Takvimi

 

 

Yarışmanın İlanı: 27.04.2020

Soru Sorma İçin Son Gün: 17.05.2020, saat: 23:59 (GMT +3)

Yanıtların Gönderilme Tarihi: 24.05.2020

Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3)

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 04.07.2020

 

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

 

 

Seçici Kurul Danışman Üyeleri

 

 

 • Av. Şeniz Doğan, T.C. Merkezefendi Belediye Başkanı
 • M. Serdar Alayont, Mimar (ITU), TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tolga Aydar, Peyzaj Mimarı (EÜ), TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilcilik Başkanı
 • Prof. Dr. Koray Özcan (YTU), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Murat Zengin (AÜ), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık (IYTE), Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı

 

 

Seçici Kurul Asli Üyeleri

 

 

 • Burak Altınışık, Dr. Mimar (DEÜ)
 • Didem Altun, Dr. Mimar (DEU)
 • Sevince Bayrak Göktaş, Dr. Mimar (İTÜ)
 • Eda Ekim Yılmaz, Peyzaj Yüksek Mimarı (ITU)
 • Sertaç Erten, Dr. Şehir Plancısı (ODTÜ)
 • Murat Şahin, Yüksek Mimar (YTU)
 • Burçin Yıldırım, Yüksek Mimar (İTÜ)

 

 

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 

 

 • Seden Cinasal Avcı, Mimar (GU)
 • Mehmet Dinçer, Mimar (YTÜ)
 • Nizam Onur Sönmez, Dr. Mimar (ITU)

 

 

Seçici Kurul Raportör Üyeleri

 

 

 • Işıl Mete, Mimar (DEU), T.C. Merkezefendi Belediyesi
 • Şafak Öztürk (BAÜN), T.C. Merkezefendi Belediyesi

 

 

Seçici Kurul Yedek Raportör Üyeleri

 

 

 • Ayşe Ceylan, Mimar (DEÜ), T.C. Merkezefendi Belediyesi
 • Veysel Dağ (AKDU), Peyzaj Yüksek Mimarı, Pamukkale Üniversitesi

 

 

Ödüller ve Ödeme Şekli

 

 

Profesyonel Kategorisi (A) için : 3 Eşdeğer Ödül: 15.000 TL

Öğrenci Kategorisi (B) için : 3 Eşdeğer Ödül: 2.500 TL

“Meserret Sokağı Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Yarışması” için yukarıda belirtilen eş değer ödüller, jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir.

 

 

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

 

 

Adres: Merkezefendi Belediyesi Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No: 4  20100 Merkezefendi / DENİZLİ

Tel: +90 (258) 265 38 88

Fax: +90 (258) 265 38 91

Yarışma Web Adresi: http://yarisma.merkezefendi.bel.tr

Yarışma E-posta: yarisma@merkezefendi.bel.tr

Banka Hesap Bilgisi: Vakıfbank Çınar Şubesi TR 93 0001 5001 5800 7302 0875 55

 

Yarışma şartnamesi ve eklerine, yukarıda yer alan yarışmanın web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Kaynak : TMMOB MİMARLAR ODASI


Yorum yazmak için


  TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Bakırköy’de inşa edilen pandemi hastanesi nedeniyle iki pisti kullanılamaz hale getirilen Atatürk Havalimanı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Rıfat DOĞAN ARTI GERÇEK- TMMOB Mimarlar Odası, Atatürk Havalimanı’nın iki pistinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kamu malına zarar verme suçlaması ve zarara neden olanlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org